Kaliman caribe 1

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „KALIMANCARIBE.COM”

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

 Настоящият документ съдържа Общите Условия, съгласно които „Калиман Карибе” ООД предоставя услуги на потребителите си, посредством интернет магазин www.kalimancaribe.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите, преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин.

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. www.kalimancaribe.com е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Калиман Карибе” ООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента във формата на заявка за покупка, направена чрез www.kalimancaribe.com, прието и потвърдено от „Калиман Карибе” ООД посредством електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Калиман Карибе” ООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, район “Витоша”, ул. “Енос”, № 7, ет. 3, ап. 5-6, ЕИК 831707273, представлявано от г-н Тодор Дочев и г-жа Оля Дочева - управители, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.kalimancaribe.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко юридическо лице или физическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките предлагани в електронния магазин.

 

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид, качество и количество.

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

 

Чл. 5. Информация, предоставена, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Калиман Карибе” ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община район “Витоша”, ул. “Енос”, № 7, ет. 3, ап. 5-6

3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София, област София-град, Столична община район “Витоша”, ул. “Енос”, № 7, ет. 3, ап. 5-6

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София -1839, област София-град, Столична община, район Манастирски ливади, бул. „България” 118, Абакус Бизнес Център, ет. 2, тел. 02 9531180, факс 02 9532622, имейл kcaribe@kaliman.bg

5. Вписване в публични регистри:

Регистрация в търговския регистър при Агенцията по вписванията - ЕИК 831707273

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 4870

Номер на разрешение за търговия с тютюневи изделия – BG005800Q00088

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG831707273

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525        

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

(4) Министерство на финансите

Адрес: София 1040, ул. "Г. С. Раковски" №102

Телефон: (02) 9859 2639, 2634

Email: feedback@minfin.bg

Уеб сайт www.minfin.bg/bg

 

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услугите: характеристиките на предлаганите стоки са  посочени в страницата за представяне на всеки артикул.

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС.

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите, свързани с доставката на поръчаните стоки е за сметка на клиента. Стойността на транспортните разходи е посочена в раздел VІ от настоящите Общи условия.

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Калиман Карибе” ООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството.

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI.

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаването на заявката. Същите са в сила до изчерпване на количествата.

14. Минимална продължителност на договора: „Калиман Карибе” ООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

А) Права и задължения на Клиента:

Чл. 6. (1) Клиентът има право:

да преглежда стоките, техните характиристики, цени и условия на доставка;

да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „KALIMANCARIBE.COM” при реда и условията, посочени в настоящите общи условия.

да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след предварително потвърждение по имейл, генериран от системата на „Калиман Карибе” ООД.

да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид; брой; единична стойност на всеки продукт; стойност за доставка; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт.

да получава информация, относно статуса на собствената си поръчка.

при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите;

да записва или отпечатва отделни части от съдържанието на сайта, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазва всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху тях.

(2) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Калиман Карибе” ООД вреди.

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име (което се явява електронна поща) и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

Чл. 8. Клиентът се задължава

да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка.

Б) Права и задължения на „Калиман Карибе” ООД:

Чл. 9 „Калиман Карибе” ООД има право:

да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки;

по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

да получи от Клиента, при изразено съгласие от негова страна, следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Калиман Карибе” ООД, да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

Чл. 10. „Калиман Карибе” ООД гарантира предлагането на продукти, притежаващи сертификат за произход и отговарящи на всички изисквания за качество.

Чл. 11. „Калиман Карибе” ООД се задължава:

 да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 12. (1) Клиентът и Доставчикът сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „KALIMANCARIBE.COM”, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.kalimancaribe.com/. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява 1 година.

(3) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса на сайта www.kalimancaribe.com стоки.

(4) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на „KALIMANCARIBE.COM” и настоящите Общи условия.

(5) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на „KALIMANCARIBE.COM” и настоящите Общи условия.

 

Чл. 13. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

А) Регистриране на потребител:

 Чл. 18. Регистрацията на настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта www. www.kalimancaribe.com, Клиентът трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Калиман Карибе” ООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 

Чл. 19. За да се регистрира Клиента е нобходимо да се спазят следните стъпки:

1.  Избор на бутон „Вход за регистрация”;

2. Въвеждане на лични данни;

3. Въвеждане на данни за доставка;

4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;

5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и дава изричното си съгласие за сключване на договр от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите;

6. Със съгласието си с Общите условия Клиентът гарантира своето пълнолетие;

7. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

 

Чл. 20. (1) След извършената регистрацията Клиентът получава потвърждение за регистрацията посредством и на посочени от него електронна поща и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.

(2) Клиентът е задължен да пази потребителското име (електронна поща) и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

В случай на загубена (забравена) парола, „Калиман Карибе” ООД генерира нова парола на електронната поща на Клиента.

 

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „KALIMANCARIBE.COM” има право да влиза в своя профил чрез установената при регистрацията му парола.

(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил”, Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента, който служи за потребителско име. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

 

Б) Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

Разглеждане на предлаганите продукти: Клиентът разглежда свободно и/или влиза в собствения си профил, чрез въвеждане на потребителското си име (електронна поща) и парола и избира продукт, който желае да поръча.

Чрез натискане на бутон „Поръчай” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

При избор на бутон „Вашите покупки”, Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име и номер на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката потребителска кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителската кошница в случай, че желае да се откажете от избрания артикул. 

Преди преключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител, Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните, чрез натискане на бутон „Актуализирайте профила си” и въвеждане на новите, актуални данни.

Приключване на поръчката. Продуктите в потребителската кошница все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча, е в потребителската кошница, е необходимо да потвърди избора си с бутон „Поръчай”.

Процедурата приключва с преглед на заявката и посочените данни за доставка чрез кликване върху бутона “Потвърди”.

 

(2) След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализира направената от Клиента поръчка.

(3) Детайлни данни за направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес, с което направената поръчка се счита за потвърдена от Доставчика. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(4) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Калиман Карибе” ООД.

(5) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

В) Сключване на договор от нерегистриран потребител:

Чл. 23 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

Разглеждане на предлаганите продукти: Клиентът разглежда свободно и избира продукт, който желае да поръча.

Чрез натискане на бутон „Поръчай” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

При избор на бутон „Вашите покупки”, Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име и номер на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителска кошницата в случай, че желае да се откажете от избрания артикул. 

Преди преключване на поръчката Клиентът е длъжен да направи Регистрация чрез бутона „Създай профил”, като попълни пълно, вярно и точно всички данни, изисквани от Доставчика, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с общите условия за пазаруване посочени в сайта на „Калиман Карибе” ООД и да даде съгласието си за сключване на договр от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите. Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата.

 

Приключване на поръчката. Продуктите в потребителската кошница все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча, е в потребителската кошница, е необходимо да потвърди избора си с бутон „Поръчай”.

Процедурата приключва с преглед на заявката и посочените данни за доставка чрез кликване върху бутона”Потвърди”.

(2) След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализира направената от Клиента поръчка.

(3) Детайлни данни от направената поръчка, се получава от Клиента на посочения от него e-mail адрес, с което направената поръчка се счита за потвърдена от Доставчика. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

 (4) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Калиман Карибе” ООД.

(5) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 24. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин на www.kalimancaribe.com са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС. В цената на продуктите не е включена цената за доставка.

 (2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока в български лева.

 

Чл. 25. Плащането по направената поръчка се извършва чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката), при което  Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

 

Чл. 26. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня, следващ датата на нейното изпращане.

 

Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 27. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана, и нова цена, посочена в червено.

(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на старата и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените, и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

 

VI . ДОСТАВКА

Чл. 29. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер („Спиди” АД) до адреса, указан при заявката.

 

Чл. 30. (1) В цената на стоката не е включена сумата за доставка.

(2) Цената за доставката зависи от вида услуга (национална или в рамките на града), мястото на достава и теглото на доставката и е както следва:

 

Експресна куриерска услуга за доставки от един град до друг в страната

 

кг.

до 1кг.

до 3кг.

стойност

4.50 лв.

5.15 лв.

 

 

  1. Посочените цени са за куриерски услуги в бъларски лева с включен ДДС.
  2. Срок на доставка в България 1 ден за експресна доставка (изключение правят населени места с график на обслужване).
  3. Доставката се извършва в рамките на деня (от понеделник до петък). Работното време на Спиди е до 18:00 ч. в работни дни. Офисите на Спиди са с различно работно време, като в София до са до 19:30 ч., а в страната – до 17:30 ч. или 18:00 ч. Всяка събота е работното време на Спиди е половин работен ден и пратки се разнасят до 14:30 ч. с изключение на населени места с график на обслужване. По празници работното време се определя допълнително.
  4. Цените са за доставка от врата до врата на клиента. При покупка на стоки на стойност над 100 лв. с включен ДДС, разходите за доставка до клиента са за сметка на Калиман Карибе ООД. 
  5. Към посочените цени е начислена такса гориво (13% за м. януари 2012 г.). Окончателната цена може да варира според промени в цените на горивото към съответната дата на заявената поръчка, цената е обявена на сайта на Спиди – www.speedy.bg.  

 

 

Градски куриер в рамките на населеното място*

 

кг.

до 5 кг.

1 ден

4.12 лв.

6 часа

5.60 лв.

3 часа

7.45 лв.

90 мин

13.50 лв.

 *Услугата се извършва при условие, че има магазин на La Casa del Habano и/или Premium Cigars & Tobacco и наличност на поръчаните продукти на място. Това са градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Велинград, Благоевград.

 

  1. Посочените цени са за куриерски услуги в български лева с включен ДДС.
  2. Заявка за услугата в рамките на дадено населено място се прави до: 6 часа – 12:00 ч.; 3 часа – 14:00 ч.; 90 мин – 15:00 ч., 1 ден – на следващия ден.
  3. Доставката се извършва в рамките на деня (от понеделник до петък). Работното време на Спиди е до 18:00 ч. в работни дни. Офисите на Спиди са с различно работно време, като в София до са до 19:30 ч., а в страната – до 17:30 ч. или 18:00 ч. Всяка събота е работното време на Спиди е половин работен ден и пратки се разнасят до 14:30 ч. с изключение на населени места с график на обслужване. По празници работното време се определя допълнително.
  4. Цените са за доставка от врата до врата на клиента.
  5. Към посочените цени е начислена такса гориво (13% за м. януари 2012 г.). Окончателната цена може да варира според промени в цените на горивото към съответната дата на заявената поръчка, цената е обявена на сайта на Спиди – www.speedy.bg.

 

Услугата „Наложен платеж” е за сметка на Клиента по тарифи, обявени от Спиди.

 

Клиентът получава касов бон за извършените от Спиди услуги (куриерска услуга, наложен платеж, застраховка).

При отказана от клиента пратка след потвърждение на заявката се заплаща куриерска услуга по транспорта от страна на Клиента.  

При несъответствие на заявена с получена стока, в случай че има нарушена опаковка, се съставя протокол при доставката в присъствие на куриера и се описват нередностите. В случай, че няма нарушена опаковка, клиентът  сам решава дали да приеме стоката или да я откаже (прилагат се правилата за отказана пратка).

Ако Клиентът не е намерен на адрес, се прави опит за контакт по телефон и се уточнява ден за доставка. Спиди прави 2 опита за разнос. При неоткриване на Клиента стоката се връща обратно към Доставчика. Пренасочване на пратката (смяна на адреса за доставка) в рамките на съшия град не се таксува допълнително, но се извършва за следващия ден.

Услугата за предаване на пратките може да изискват предоставяне на лична карта от страна на Клиента с цел сравняване на данните. Куриерът има право да откаже предоставяне на пратка на лица под 18 години, ако тя се състои от тютюневи изделия.

За допълнителна информация Клиентът може да посети сайта на Спиди – www.speedy.bg.

 

Чл. 31. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 2 работни дни, считано от деня, следващ датата на изпращането на поръчката, според заявката за куриер, направена от Клиента и посочените условия от Спиди.

 

Чл. 32. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето пълнолетно лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

 

Чл. 33. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, куриерът прави максимум до 2 опита за откриването му по телефон и на посочения адрес, и ако отново не открие Клиента или негов представител, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 

Чл. 34. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

 

Чл. 35. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура, с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента); касова бележка; приемо-предавателн протокол; товарителница; информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 36. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 37. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите или след установяването на наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.

(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

с неговото изпълнение;

по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

в други, предвидени от закона, случаи.

 

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

А) Отказ от доставена стока

Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

 

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Калиман Карибе” ООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

Чл. 41. Върнати могат да бъдат всички стоки, с изключение на тези, доставени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри (стоки индивидуална поръчка).

 

Чл. 42. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

 

 

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 43. В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замени даден поръчан продукт с друг, трябва да се обади по телефоните възможно най-бързо, (не покъсно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Калиман Карибе” ООД. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на своята поръчка, за която иска корекция и да посочи точно и ясно промяната.

 

В) Рекламации

Чл. 44. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока, Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или за безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилна й употреба.

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на „Калиман Карибе” ООД.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 45. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.

 

Чл. 46. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.

 

Чл. 47. Всеки един Клиент с приемането на настоящоте Общи условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Клиента за това.

 

Чл. 48. Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Въпреки това „Калиман Карибе” ООД не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни, предадени чрез този уеб сайт в случай на неправомерна намеса на трети лица.

 

Чл. 49. Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име, чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „Калиман Карибе” ООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 50. (1) „Калиман Карибе” ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “KALIMANCARIBE.COM”, както и настоящите Общи условия.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта, посочени в настоящите Общи условия.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Калиман Карибе” ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 51. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 52. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на “KALIMANCARIBE.COM” и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набражност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което “KALIMANCARIBE.COM” не е достъпен поради непреодолима сила.

 

Чл. 53. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

 

Чл. 54 Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

 

Чл. 55. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Калиман Карибе” ООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 

Чл. 56 „Калиман Карибе” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

 

Чл. 57. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Калиман Карибе” ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Калиман Карибе” ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 58. Цветовете на стоките, показани в сайта www.kalimancaribe.com, зависят от настройките на монитора, който ползва Клиентът.

 

Чл. 59. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Калиман Карибе” ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 

Чл. 60. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчиа противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 62. Евентуалната нкът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 61. В случай недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 63. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни Закона за електронната търговия и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 64. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички на 3 юли 2012 г.